Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Virtu@lmente

:

Discusión de grupo:Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam :PlanaUse Mayús+Entrar para abrir el menú (nueva ventana).Abrir menúAbrir menú

Utilice esta lista Discusión de grupo para mantener discusiones a modo de grupo de noticias sobre temas de interés para los integrantes.
Entrada
Iniciada: 31/03/2022 3:03
Marcador de posición de imagen:
​ Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. What định chung về visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2021 - 2022
Visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam?
Visa Việt Nam cho người nước Ngoai  làm việc TAI là loại visa dài HAN được Chính Phủ Việt Nam cấp cho người nước Ngoai với mục đích lao động và được áp dụng cho người có đủ điều Kien Kien về giấy pHep lao động HOAc đủ điều Kien làm việc theo quy định của Luật lao động Việt Nam.
Thời hạn của visa lao động, làm việc cho người nước ngoài là bao lâu?
Thời hạn tối đa của visa làm việc là từ 3 tháng đến 1 năm (12 tháng).
LưU ý: TRườNG HợP NGườI NướC NGOÀI MUốN XIN MộT LOạI THị THựC DÀI HơN 12 THANG (1 NăM) THì THể LÀM THủ TụC XIN CấP THẻ TạM TRU THEO QUY ịịNH VớI THờI HạN Từ 1 NăM ếếN 10 Năm Tuy Vào Từng Trường HợP .
Các Loại Visa Làm Việc, Lao ộộng cho người nước ngoài tại việt nam. Người nước ngoài làm việc tại việt nam ượược cấp 2 loại visa làm việc là visa làm việc ngắn hạn và visa làm việc dài hạn
- Visa Ngắn Hạn Là loại Visa Có Thời HạN Tối đa Là 3 Tháng ượược cấp Cho Chuyên Gia, Nhà Quản Lý và Lao ộộng Kỹ Thuật người nước ngoài vào việt nam làm việc với các danh nghiệp, tổ chức tại việt nam các loại visa DN1, DN2.
- Visa Dài Hạn Cho người nước ngoài làm việc tại việt nam là loại visa cochew động với visa có ký hiệu là LĐ1, LĐ2
Visa Lđ 1 Là Loại Thị ThựC Có Thời Hạn Tối đa Là 1 Năm (12 Tháng) Cấp CHO NGườI NướC NGOÀI LÀM VIệC TạI VIệT NAM CO XÁC NHậN KHôNG THUộC DIệN CấP GIấY PHÉP Lao ộộng
Visa Lđ 2 LÀ LOạI THị THựC CấP HạN Tối đa Là 1 Năm (12 THANG) CấP CHO NGườI NướC NGOÀI LÀM VIệC TạI VIệT NAM CO GIấY PHÉP Lao ộộng
Lưu ý: Trong Trường HợP Giấy Phap Làm Việc Không ủủ Thời HạN 1 Năm Thì Thời HạN CủA VISA CHO NGườI NướC NGOÀI sẽ xin bằng với thời hạn của giấy phép làm việc (Giấy phép lao động)
Xem thêm: Dịch  vụ visa lao động Việt Nam cho người nước ngoài
No hay elementos para mostrar en esta vista del panel de discusión "Discusión de grupo".